profilOchranné známky a patenty
cara

Patentová a známková kancelář Patentyapravo.cz zastupuje své klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví a před Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví. Prostřednictvím partnerských patentových zástupců zajišťuje ochranu průmyslových práv v ostatních státech.

Klientům nabízíme tyto služby:

 • zpracování přihlášek národních ochranných známek
 • zpracování přihlášek mezinárodních ochranných známek
 • zpracování přihlášek komunitárních (EU) ochranných známek
 • zpracování přihlášek vynálezů se žádostí o udělení patentu
 • zpracování přihlášek užitných vzorů
 • zpracování přihlášek průmyslových vzorů
 • zpracování přihlášek průmyslových vzorů společenství (EU)
 • zpracování přihlášek označení původu
 • rešerše na zamýšlené ochranné známky v národní databázi ochranných známek
 • rešerše na zamýšlené ochranné známky v mezinárodní databázi ochranných známek
 • rešerše na zamýšlené ochranné známky v komunitární databázi ochranných známek
 • rešerše na průmyslové vzory v národní databázi průmyslových vzorů
 • rešerše na průmyslové vzory společenství v databázi průmyslových vzorů EU
 • rešerše patentové
 • rešerše na užitné vzory
 • pravidelné měsíční sledování zveřejněných ochranných známek ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví - patentový úřad)
 • zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví v námitkovém řízení (proti zápisu zveřejněné ochranné známky) včetně zpracování námitek proti zápisu
 • zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví ve sporných řízeních (návrhy na zrušení, neplatnost ochranných známek), včetně zpracování návrhů na výmaz (u užitných vzorů)
 • zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví při zrušovacím řízení (u patentů), včetně zpracování návrhů na zrušení
 • zastoupení v určovacích řízeních (zda chráněné řešení spadá do rozsahu určité konkrétní ochrany)
 • zpracování smluv při převodech práv k ochranným známkám, patentům,užitným vzorů, průmyslovým vzorům
 • zpracování licenčních smluv
 • a další služby týkající se průmyslových práv

U všech zastupovaných případů je automaticky zajišťováno udržování platnosti jednotlivých druhů průmyslového vlastnictví  po celou dobu jejich platnosti. Majitel průmyslového práva je s dostatečným časovým předstihem informován o lhůtách k obnově.

 

Ochranné známky

 • zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
 • vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Ochranné známky
Ochranné známky jsou jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších způsobů označování výrobků a služeb. Toto označení lze umístit na jakýchkoliv výrobcích, obalech, propagačních materiálech, na firemních papírech, v nejrůznějších rozměrech, tvarech, grafických úpravách a v jakémkoliv barevném provedení.

Význam ochranné známky
Ochranné známky slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého.

Co je ochranná známka
Ochranná známka je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, případně jejich kombinací a lze ji chránit jak v barevném tak v černobílém provedení.


Možnosti registrace ochranné známky v zahraničí

Národní registrace (National Trademark)
Ochrannou známku je možno přihlásit jednotlivě u Úřadu průmyslového vlastnictví (patentového úřadu) konkrétního státu podobně jako výše popsanou českou národní přihlášku. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentním zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.

Mezinárodní registrace (International Trademark)
Mezinárodní ochranná známka se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Předpokladem pro mezinárodní zápis je existence již zapsané národní (např. české) ochranné známky. Jediným zápisem mezinárodní známky lze dosáhnout ochrany ve všech státech, které jsou členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, resp. Protokolu k této dohodě (v současnosti cca 70 států světa včetně USA).

Registrace v Evropské unii (CTM - Community Trademark)
Ochranná známka Společenství (CTM) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Podobně jako u mezinárodního zápisu, i zde lze jediným zápisem známky Společenství (CTM) u OHIM (Organisation for Harmonisation in the Internal Market) se sídlem v Alicante (Španělsko), dosáhnout ochrany ve více státech, v tomto případě ve všech státech Evropské unie. Pro CTM není stanovena podmínka existence národní ochranné známky, tzn., že lze podat přihlášku přímo u OHIM. Mezi nesporné výhody této známky patří i její automatické a bezplatné územní rozšiřování při dalším rozšíření EU, a také to, že k prokázání povinného užívání postačí užívání v jednom členském státě Evropské unie.

 

Ochranné známky mezinárodní

Jednu z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, představuje Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek z roku 1891 (dále jen Madridská dohoda).

Výhody Madridské dohody
Hlavní výhodou Madridské dohody je možnost přihlásit ochrannou známku prostřednictvím jediné přihlášky do všech nebo některých zvolených členských zemí. V případě kladného průběhu řízení o přihlášce ochranné známky je tato známka chráněna ve všech zvolených členských státech stejně jako ochranná známka přihlášena národní cestou v každé jednotlivé zemi.

Podmínky zápisu ochranné známky
Podmínkou pro podání přihlášky mezinárodní ochranné známky je zápis (v případě Protokolu pouze přihlášení) národní ochranné známky v zemi původu přihlašovatele. Pokud je přihlašovatel českou právnickou nebo fyzickou osobou, musí nejprve přihlásit svoji ochrannou známku v ČR. Po zápisu této známky do rejstříku ochranných známek ČR
(V případě Protokolu již po přihlášení) může přihlašovatel podat svoji přihlášku mezinárodní ochranné známky a vyznačit zvolené země, ve kterých si přeje své označení chránit.

 

Ochranné známky Společenství

Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Společenství (Community Trademark - CTM), upravený Nařízením Rady ES č. 40/94. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro všechny státy EU.

Ochranná známka společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.

Jedinou výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropské unie. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ji (při jejímž nedodržení může dojít až ke zrušení známky) je splněna, je-li užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropské unie.

 

Označení původu

Kromě ochranných známek lze výrobky nebo služby označovat označením původu výrobku. Označení původu výrobku je zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který se stal obecně známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím včetně činitelů přírodních nebo lidských. Vztahy upravuje zákon o označení původu č. 159/73 Sb. a vyhláška č.160/73 Sb. o řízení a věcech označení původu výrobků.

 

Užitné vzory

 • zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Užitné vzory
Užitným vzorem se chrání technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné (kritéria podobná zákonným předpokladům patentovatelnosti vynálezů).

Mezi technická řešení nelze zařadit
- objevy, vědecké teorie a matematické metody
- pouhé vnější úpravy výrobků
- plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
- programy počítačů
- pouhé uvedení informace

Užitnými vzory nelze chránit
Užitnými vzory nelze chránit technologie a pro jejich ochranu zůstává i nadále pouze patentová ochrana. Rovněž tak nové odrůdy rostlin a nová plemena zvířat nelze přihlašovat na zápis do rejstříku užitných vzorů (lze chránit pouze v rozsahu vyhlášek ministerstva zdravotnictví popř. ministerstva zemědělství - shodné i u vynálezů). Užitným vzorem nelze dále chránit biologické produkční mikroorganismy.

Novost užitného vzoru
Novost užitného vzoru se posuzuje stejně jako novost vynálezu. Všechny poznatky zveřejněné kdekoliv ve světě před dnem priority mohou být namítány proti novosti užitného vzoru. Výjimku tvoří zveřejněné práce původce z posledních šesti měsíců před podáním přihlášky užitného vzoru. Ty nemohou tvořit namítací materiál.

 

Průmyslové vzory

 • Zákonná úprava: zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.

Ochrana průmyslovým vzorem
Průmyslovým vzorem je chráněn vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení, např. tvar láhve, postele, etiketa, tiskopis apod. Podmínkou zápisu je novost provedení a individuální povaha.

Průmyslovým vzorem není
Průmyslovým vzorem není takové řešení, které spočívá v technickém a konstrukčním řešení, přenesení známé vnější úpravy na výrobek jiného druhu, zvětšení nebo zmenšení známé úpravy výrobku, změna materiálu pro vnější úpravu, vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštním porovnání a barva, není-li ji užito ve spojení s tvarem, s obrysem nebo kresbou, architektonická řešení stavby, stejně jako počítačové programy.

.

Průmyslové vzory společenství

Pro ochranu průmyslových vzorů v Evropě byl vytvořen nový institut. Nařízení Rady (ES) č. 6/20002 založilo dvě formy vzoru společenství. Nařízení vytváří jednoduchý a nenákladný systém, který umožní získat ochranu průmyslového vzoru na celém území Evropské unie. Systém komunitární ochrany vzorů existuje paralelně vedle systémů národních a nezávisle na nich.

Podmínky ochrany

 • průmyslový vzor musí být nový
 • průmyslový vzor musí mít individuální povahu - zvláštní podmínka se týká součástek složených výrobků a má význam zejména v automobilovém průmyslu, aby vzor požíval ochrany, musí součástka i po začlenění do výrobku při jeho normálním použití zůstat viditelná a viditelné znaky samy o sobě musí být nové a individuální.

Průmyslový vzor
„Vzor“ znamená vzhled výrobku či jeho části, vyplývající zejména z charakteristických znaků linií, obrysů, barev, tvaru, struktury a/nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení. Jde o znaky zjistitelné lidskými smysly, a to zrakem či hmatem, není důležité, zda vzhled má povahu estetickou či funkční. Výčet prvků, které mohou tvořit vzor, není vyčerpávající.

 

Patenty

 • zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákona č. 116/2000 Sb., prováděcí vyhláška č. 550/1990 Sb.

Na vynález může být udělen patent, pokud tento vynález splňuje následující hmotněprávní předpoklady stanovené zákonem.

 • Patent je nový, tj. není součástí stavu techniky v tuzemsku a v zahraničí. Stavem techniky je vše, co bylo přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti (priorita), zveřejněno kdekoliv ve světě, tj. jakékoliv informace zpřístupněné neomezenému okruhu osob. Tyto informace mohou být obsaženy v tiskovinách (rozmnoženiny, patentové spisy, knihy, časopisy, noviny, vědeckovýzkumné zprávy a firemní literatura), jsou šířeny ústním podáním (přednáška), nebo jakýmkoliv jiným způsobem vnímatelným lidskými smysly (předvedením, vyobrazením, reálným vyhotovením a zejména předchozím využíváním).
 • Patent je výsledkem vynálezecké činnosti, k čemuž dochází tehdy, jestliže vynález pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Jedná se o originální tvůrčí řešení, které se z pohledu současné techniky jeví jako podstatné novum, přičemž však nemůže jít jen o prostou, byť novou, kombinaci známých prvků.
 • Patent je průmyslově využitelný tj., že může být opakovaně využíván při hospodářské činnosti (výroba, uvedení do oběhu, použití způsobu nebo postupu, upotřebení výrobku).
 • Patent nesmí být ve výlukách z patentovatelnosti